Vedenie účtovníctva je komplexný proces, ktorý má pomerne širokú agendu. Rozhodli sme sa preto popísať aj túto neodmysliteľnú a pre každého podnikateľa nesmierne dôležitú súčasť podnikania. Pozrieme sa na jednotlivé dokumenty potrebné na korektné vedenie účtovníctva, pričom jedným z tých, ktoré reguluje samotná legislatíva je účtovná osnova. Pre proces vedenia účtovníctva je akýmsi odrazovým mostíkom a poskytuje usporiadaný zoznam účtov v závislosti od ich ekonomického obsahu. Nájdeme v nej všetky existujúce a prípustné účty vo vedení účtovníctva, pričom Ministerstvo financií SR záväzne upravuje aj ich číselné a slovné označenie. Účtovná osnova dodržiava desiatkový systém. Pracuje s desiatimi účtovnými triedami a každá z nich môže mať 10 účtovných skupín. Z nich každá skupina má následne maximálne 10 syntetických účtov.
účtování

Vedenie účtovníctva a jeho dokumenty

Zaznamenaním účtovného prípadu je v procese vedenia účtovníctva konkrétny zápis do účtovnej knihy. Samozrejme sa myslí aj na chyby, no čitateľnosť pôvodného zápisu by mala byť bezproblémová. Ak už dôjde k chybnému zápisu, poznáme štyri druhy opráv, ktorými sú preškrtnutie, úplné alebo čiastočné storno a doplnkový zápis. V dokumentoch potrebných na vedenie účtovníctva je následne potrebné realizovať 2 kontroly správnosti. Prvou je formálna správnosť a jej súčasťou je kontrola dodržiavania podvojnosti, iným slovami preverenie “má dať” a “dal”. Vecná správnosť je postavená na inventarizácii a v účtovnej jednotke sa pri nej porovnáva zhoda skutočného stavu majetku a záväzkov so stavom účtovným.

účetni zpráva

Vyššie sme spomínali účtovnú knihu, pozrime sa teda na ňu bližšie. Tá obsahuje všetky účtovné prípady z konkrétneho účtovného obdobia, čo platí pre jednoduché i podvojné vedenie účtovníctva. Medzi dokumenty potrebné pre vedenie jednoduchého účtovníctva patrí kniha pohľadávok a záväzkov, peňažný denník a iné pomocné knihy ako napríklad kniha zásob, inventárna kniha a podobne. Pre podvojné účtovníctvo je následne dôležitá hlavná účtovná kniha, denník a kniha analytickej evidencie. Vzory týchto dokumentov a kníh sú voľne prístupné aj na internete, vďaka čomu je možné získať predstavu o ich usporiadaní ešte pred ich samotnou kúpou. Toto je zároveň výhodou pre začínajúcich účtovníkov a študentov. Zapisovanie a používanie uvedených kníh je regulované a pravidlá pre túto oblasť určuje Zákon o účtovníctve.

Ďalšie informácie o vedení účtovníctva nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.