Ak sa spoločnosť dostane do množstva dlhov alebo iných nebezpečných problémov, ktoré komplikujú jej bežné fungovanie, pravdepodobne sa takéto vážne ťažkosti nebudú dať vyriešiť len tak jednoducho. Veľké zadlženie často nevedie k žiadnemu inému riešeniu a jediná cesta z problémov von vedie cez likvidáciu firmy Ezmluva.sk. Likvidáciu môže byť firma rovnako nútená uskutočniť aj na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.

rozdelenie likvidačného zostatku

Najčastejšie je to z dôvodu opakovaného a závažného porušenia zákona alebo iných zákonných predpisov. Ako sa však taký likvidačný proces začína? Jeho začiatok je ovplyvnený rozhodnutím zvolaného Valného zhromaždenia, prípadné iného hlavného orgánu firmy. Spolu s prijatým rozhodnutím sa hlavným orgánom vyberie aj osoba, ktorá bude figurovať v rámci likvidačného procesu ako likvidátor. Ide teda o hlavnú osobu, ktorá zodpovedá za celý likvidačný proces. Pokračuje sa podaním návrhu na zapísanie zmeny informácií v Obchodnom registri, kde sa súčasne uvedú i údaje o vybranom likvidátorovi a vstup firmy do likvidácie.

zadlženie firmy

Ďalej by mala firma skontrolovať svoje účtovníctvo a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Zároveň v súvislosti s vytvorením účtovnej závierky je potrebné vytvoriť aj zoznam majetku a oznámiť všetkým zainteresovaným osobám a obchodným partnerom, aby si prihlásili svoje pohľadávky či dlhy. Po prihlásení sa z pohľadávok vytvorí zoznam, ktorý sa uloží do Zbierky listín a na základe neho sa budú tieto dlhy následne plniť. Nasleduje zostavenie návrhu, ktorým sa rozdelí likvidačný zostatok firmy a spísanie záverečnej správy, ktorá zhrnie priebeh likvidácie. Po schválení tejto dokumentácie musí byť oznámená, aby zvolené osoby vedeli, že majú nadobudnuté právo k rozdelenému likvidačnému zostatku. Likvidácia sa potom končí záverečným krokom, ktorým je podanie návrhu na odstránenie spoločnosti z Obchodného registra.