Jestvuje mnoho rôznych možností na podnikanie. Podnikajú celé skupiny podnikateľov, a zároveň jestvujú aj samostatní podnikatelia. Niekto má veľký podnik. Iný si otvorí drobnú živnosť, a takto slúži potrebám klientov, požiadavkám trhu. Veľký podnik vyžaduje veľkú zodpovednosť a nápaditosť, lebo v súčasnosti je na trhu veľká konku-rencia. Nie len to. Na vedenie veľkého podniku je potrebné dobré vzdelanie, dobrý nápad, sebadisciplína a pokora, ak treba požiadať o radu.
Hrozba krachu veľkého podniku je závažnejšia, lebo ohrozí množstvo pracovných miest, životné istoty mnohých rodín.

psací stroj

     Pri malom podnikaní, podnikaní malého podnikateľa, je toto podni-kanie menej zložité. Živnostník musí aj tak brať do úvahy mnoho závažných skutočností, aby neurobil osudovú chybu, a neskrachoval. Musí viesť jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo. Podávať daňové priznania a ostatné poplatky. Zvažovať rozhodnutia zodpovedne. Živnostenské podnikanie je tiež pomerne zložité, a živnostník má s ním veľa práce a veľkú zodpovednosť.

klávesnice

     Osobitnou formou podnikania jepodnikanie podľa Autorského zákona. Sem patrí napríklad písanie prózy, poézie, písanie textov piesní, výtvarná činnosť,maľba, grafika, sochárstvo, písanie počítačových programov, tvorba motivačnej literatúry a iné. Je ešte viac možností podnikania podľa Autorského zákona. Tento spôsob podnikania vyhovuje napríklad freelancerom. Pri vedení účtovníctva môžete toto účtovníctvo viesť podľa § 6 ods. 10 Zákona o dani z príjmov. Potom z príjmu za rok odpočítate paušálne výdavky 40%. Potrebné je vedenie peňažného denníka, výkazu skladových zásob, knihu odoslaných faktúr, vypisovať faktúry a potvrdenia o peňažnom príjme.

obchodník

Podľa zákona robí podnikateľ pravidelne aj inventúru. Kvôli zmenám v zákonoch je potrebné si tieto skutočnosti pravidelne overovať. Pri tejto forme podnikania, ak je autor šikovný, sa môže tento autor celkom dobre uživiť. Nemusí viesť pomerne zložité účtovníctva. Jednoduché alebo podvojné. Pri podnikaní podľa autorského zákona nemusí autor robiť veľa náročnej administratívnej práce. Autor sa môže sústrediť hlavne na svoju tvorbu a manažovanie svojho podnikania. A ak je šikovný, tak má pri pomerne jednoduchom podnikaní celkom pekný príjem. To je tiež jedna zo zvláštností a výhod podnikania podľa Autorského zákona.